Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen en het personeel van de school en bespreekt verschillende relevante onderwijszaken op school zoals: het jaarplan, sollicitatieprocedures, huisvesting, financiën enz.
De MR heeft inspraak in het beleid dat op school wordt gevoerd. Deze inspraak verschilt per onderwerp (adviesrecht of instemmingsrecht). De leden van de MR worden gekozen via verkiezingen. Als het aantal kandidaten gelijk is aan de verkiesbare plaatsen, worden de kandidaten automatisch benoemd. Voor informatie over MR-zaken kunt u contact opnemen met de directie of met één van de MR leden.

 

 

De leden van de oudergeleding zijn: 

De leden van de personeelsgeleding zijn:

Arifa Suddle

Vincent Berghoef (Voorzitter)

Hafida el Hasnaoui

Julie Jibodh

 

Emile Meliefste 

 

Denise Monteiro

 

 

Vergaderdata 2018-2019

De vergaderdata van de MR. Steeds op de maandag:

  • 3 september 2018
  • 8 oktober 2018
  • 19 november 2018
  • 17 december 2018
  • 28 januari 2019
  • 4 maart 2019
  • 1 april 2019
  • 13 mei 2019
  • 24 juni 2019

 

 

 

Missie 

De medezeggenschapsraad is het door ouders en leerkrachten gekozen orgaan dat op een proactieve en betrokken wijze een bijdrage wil leveren aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op basisschool obs Kasteel Spangen.


Visie 
Onze werkwijze kenmerkt zich door:
Een open en transparante houding jegens onze achterban; we fungeren als klankbord voor zowel de ouders als de directie van de school.
Ervoor zorgdragen dat de MR vroegtijdig wordt betrokken bij (beleids)zaken die impact hebben op het reilen en zeilen van de school, opdat de medezeggenschapsraad op zorgvuldige wijze haar standpunt kan bepalen;
indien nodig zelf met ideeën te komen, middels gevraagd of ongevraagd advies.
Een open en directe, positief kritische en constructieve houding in het overleg met de directie en ouders. 

 

Klik kier voor de notulen van augustus 2017.

 

Klik hier voor de extra notulen van augustus 2017.

 

Klik hier voor de notulen van september 2017.

 

Klik hier voor de notulen van oktober 2017.

 

Klik hier voor de notulen van november 2017.

 

Klik hier voor de notulen van februari 2018.

 

Klik hier voor de notulen van maart 2018.

 

Klik hier voor de notulen van april 2018.

 

Klik hier voor de notulen van mei 2018.

 

Klik hier voor de notulen van juni 2018.